Un statut d’autonomie pour une meilleure gestion de nos intérêts

Un statut d’autonomie pour une meilleure gestion de nos intérêts

La politique économique des gouvernements successifs de droite comme de gauche, encadrée par les directives de l’Union Européenne : accentue particulièrement la paupérisation dans notre département!

Le taux de chômage est de 18 % (13,8% en 2011) alors que la moyenne nationale est de 10,3 %.

Près de 29 000 personnes perçoivent le RSA (19 000 en 2011)

Le taux de pauvreté est l’un des plus élevé de France métropolitaine : 12 % des habitants survivent avec des minima sociaux.

Les politiques d’austérité aggravent la précarité et le sous-emploi dans le département en instituant une main d’œuvre « bon marché » pour les entreprises. Nous devons combattre toute austérité qu’elle soit de droite, de gauche ou orientée comme souvent par la Troïka (UE, FMI, BCE). Cette dette n’est pas la nôtre, c’est celle des banquiers, de l’oligarchie en place et de la mafia étatique.

Les plans de licenciements se multiplient dans notre département : Entre 2011 et 2014, les licenciements ont quasiment doublé passant de 662 à 1158 ! Sur les 4 dernières années, c’est plus de 9 000 demandeurs d’emploi de catégorie A supplémentaires dans notre département soit une augmentation de 34,79 %.

Nous devons également noter que la casse du Service Public a des répercussions désastreuses pour notre département en termes d’emploi, de santé mais également de sécurité. Lire la suite

Publicités

Un estatut d’autonomia per a una millor gestió dels nostres interessos

Un estatut d’autonomia per a una millor gestió dels nostres interessos

La política econòmica dels governs successius, de dreta com a esquerra, emmarcada per les directrius de la Unió Europea accentua particularment al nostre departament la pauperització.

La taxa d’atur és d’un 18 % (13,8 % el 2011) mentre que la mitjana nacional és d’un 10,3 %. Prop de 29 000 persones perceben el RSA (19 000 el 2011). La taxa de pobresa és una de les més elevades de França metropolitana. 12 % dels habitants sobreviuen amb mínims socials.

Les polítiques d’austeritat agreugen la precarietat i el treball negre al departament que institueix una mà d’obra «barata» per a les empreses. Hem de combatre tota austeritat que sigui de dreta, d’esquerra o orientat com sovint per la Troica (UE, FMI, BCE). Aquest deute no és el nostre, és la dels banquers, de l’oligarquia en plaça i de la màfia estatal.

Els plànols d’acomiadaments es multipliquen al nostre departament: entre 2011 i 2014, els acomiadaments han quasi doblat passant de 662 a 1158! Sobre els quatre últims anys, són més de 9 000 parats de categoria A suplementaris al nostre departament sigui un augment de 34,79 %.

Hem de notar igualment que el trencament del Servei públic té un impacte concret i no negligible per al nostre departament en termes de feina, de salut però igualment de seguretat. Lire la suite

Al•locució a la manifestació del record i dia dels patriotes catalans

Manifestació del record i dia dels patriotes catalans

Cementiri de l’oest. Perpinyà, 17 d’octubre de 2015

Enguany el poble català a aconseguit una gran victòria política i democràtica. Una gran victòria a la cara de tots els polítics mundial que van decretar que la independència de Catalunya no és una bona cosa, pels catalans segons ells, i sobretots pels interessos de la casta financera.

Aquests polítics per exemple són el Sarkozy, la Merkel, l’Obama, el Con Bendit, falta només el Bernard-Henri Levy…

Aquest listing de personalitats dubtoses em fa pensar que el poble català té totes les raons del món de ser independent, de demanar drets polítics, de demanar la llibertat i la continuïtat de la identitat singular d’un dels més antic pobles d’Europa.

Si ara sóc feliç pels catalans del sud, del Principat. Jo sóc molt preocupat pels catalans del nord, de la Catalunya del nord. Ara el govern francès a engegat una nova reforma territorial. I com sempre, el nostre territori no va beneficiar d’un estatut particular, d’un reconeixement com ho demanen fa temps i com la majoria dels nord catalans el pensen. Tothom aquí sap que el nostre territori té una historia i un cultura diferents de les altres regions del territori francès, però, res és fet per preservar aquesta singularitat. I ara tinc por, que de més a més, anem cap a la desaparició d’aquest fet identitari.

Aquí tenim tots un pensament diferent, som polítics o militants culturals, venim de camins diferents, però tenim una voluntat comuna d’obtenir un estatut particular per la nostre petita pàtria la Catalunya del Nord. Un estatut per garantir dret polítics fundamentals, un estatut per protegir la nostre economia, un estatut per protegir i transmetre el nostre patrimoni cultural a les generacions futures.

Ara es hora al nord de fer pinya, de qualsevol maneres, per aconseguir a un estatut particular per les nostres terres.

Perpinyà, el 17 d’octubre del 2015

Llorenç Perrié i Albanell